Overiť doménu
.sk
Zákaznícka zóna
Email: Zabudnuté heslo?
Heslo:
Nemáte u nás účet? Zaregistrujte sa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. ZMLUVNÉ STRANY

Miroslav Šebek, Dubová 493/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO 41735536, e-mail info@smhosting.sk, prevádzkovateľ portálu SM Hosting.sk , zastúpená Miroslavom Šebekom, (ďalej len "Poskytovateľ")

a

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Poskytovateľa na portáli SM Hosting.sk v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, a ktorá objednaním služieb na tomto portáli bezvýhradne súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich (ďalej len "Zákazník").

2. Na základe ustanovení § 269 ods. 2 Obch. zákonníka vstupujú zmluvné strany do zmluvného vzťahu, ktorého predmetom je registrácia domén a poskytovanie strojového času servera pripojeného k sieti Internet v prospech Zákazníka, a to za nasledovných podmienok:

3. DEFINÍCIA POJMOV:

3.1 Pre účely týchto zmluvných podmienok a obchodného vzťahu uzavretého podľa tejto zmluvy sa rozumie:

3.2 Server - počítač trvalo pripojený k internetu, schopný pracovať v reálnom čase pre viac užívateľov súčasne.

3.3 Klientský počítač - počítač, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo servera.

3.4 Prenájom strojového času - poskytnutie časti výpočtovej kapacity servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na klientskom počítači. Na základe tejto zmluvy je Zákazníkovi v danom okamihu poskytnutá len čiastková kapacita servera v závislosti od využívania daného servera aj inými zákazníkmi.

3.5 Prevádzkovanie www-stránok - spracovanie dát Zákazníka, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Zákazníka a tretích osôb.

3.6 Prevádzkovanie schránok elektronickej pošty Zákazníka - spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci prenájmu strojového času servera, programovými prostriedkami Poskytovateľa v prospech Zákazníka a tretích osôb.

3.7 Doménové meno - menný názov www-stránky, ktorý je registrovaný správcom domény najvyššej úrovne.

3.8 Pripojovateľ servera - tretia strana, ktorá zaisťuje pre Poskytovateľa pripojenie servera k internetu.

3.9 Registrácia domény .SK - uzavretie zmluvy o doméne medzi Zákazníkom a SK-NIC, pričom Zákazník má výhradné právo po celé registračné obdobie prevádzkovať doménu na serveroch Poskytovateľa alebo kdekoľvek inde.

3.10 Štandardná webová stránka - je osobná stránka alebo stránka malých a stredných firiem, ktorá využíva prostriedky servera (výkon, priestor, počet e-mailov, počet databáz) v rozsahu, v ktorom ho využíva väčšina klientov zdieľaného webhostingu. Medzi štandardné stránky nepatria veľké korporátne stránky, stránky s veľkým počtom video / audio súborov, file server , file hosting, e-mail hosting, image hosting , download a upload stránky, stránky s návštevnosťou vysoko prevyšujúcou návštevnosť stránok väčšiny klientov a podobné stránky, pre ktoré sú určené samostatné virtuálne a dedikované servery.

3.11 Neobmedzený diskový priestor – sa rozumie priestor s kapacitou, ktorú využívajú štandardné webové stránky. Veľkosť priestoru môže byť obmedzená v prípade, že zákazník využíva priestor v takom rozsahu, že obmedzuje stránky iných zákazníkov hostovaných u poskytovateľa. Na balíček s neobmedzeným priestorom je zakázané ukladať dáta nesúvisiace so stránkou, vyžívať priestor na zálohovanie a archivovanie dát, poskytovať priestor pre iné osoby a firmy a taktiež používať priestor ako download server väčšieho množstva software, videí, obrázkov, hudby a iných dát.

3.12 Neobmedzený počet e-mailových schránok - je taký počet e-mailových schránok, ktoré využívajú štandardné webové stránky. Na balíčkoch s neobmedzeným počtom e-mailových schránok je zakázané prevádzkovať nadmerné množstvo schránok pre osoby / firmy, ktoré nesúvisia s objednávateľom (schránky pre iné osoby, schránky pre užívateľov portálov, verejný mailový server) a prenajímať schránky iným osobám / firmám.

3.13 Neobmedzený počet databáz - počet databáz, ktorý využívajú štandardné webové stránky. Pri balíčkoch s neobmedzeným počtom databáz je zakázané využívať tieto databázy z iných hostingových kont ako z konta, ku ktorému boli vytvorené a taktiež je zakázané ich využívať z hostingových kont, ktoré sú u iného poskytovateľa , alebo prostredníctvom softvéru, ktorý nie je umiestnený u poskytovateľa.

3.14 Neobmedzený počet aliasov - zákazník si môže do hostingového priestoru nasmerovať neobmedzený počet domén / aliasov prostredníctvom služby za podmienok, že domény, ktoré sú smerované do hostingového konta nie sú poskytované pre stránky tretích osôb.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1 Doménové meno si vyberá Zákazník na základe podmienok a pravidiel stanovených správcom domény najvyššej úrovne. Prednosť pri prideľovaní mena je určovaná podľa poradia žiadosti o registráciu.

4.2 Registráciu doménového mena vykonáva Poskytovateľ za podmienok stanovených v aktuálnom cenníku, vydanom Poskytovateľom (ďalej len cenník) na základe požiadaviek Zákazníka. Predĺženie platnosti registrácie domény može Poskytovateľ vykonať automaticky bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka.

4.2.1 Poskytovateľ zabezpečí pre klienta registráciu alebo predĺženie platnosti doménového mena na základe platných pravidiel registrácie príslušného registra domén. Pritom nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény. Zaplatením registračného poplatku za registráciu alebo predĺženie platnosti domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu či predĺženie domény. O výsledku procesu registrácie alebo predĺženia platnosti domény je klient informovaný prevádzkovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať alebo predĺžiť jej registračné obdobie, zákazník má právo požiadať o inú doménu v rovnakej cene, alebo o vrátenie zaplateného poplatku v plnej výške. Poplatky za úspešnú registráciu alebo predĺženie domény sú nevratné.

4.3 Zákazník sa zaväzuje hradiť registračné poplatky za registráciu svojej domény správcovi najvyššej domény, pokiaľ je to v jeho pravidlách.

4.3.1 Neuhradenie poplatku za doménu alebo predĺženie registrácie doménového mena v stanovenej lehote má za následok zrušenie výhradného práva Zákazníka na používanie domény.

4.3.2 Ak Zákazník nemá viac záujem využívať služby Poskytovateľa, je povinný oznámiť to Poskytovateľovi e-mailom alebo písomne najneskôr do konca predplateného obdobia služieb. Poskytovateľ má právo odmietnuť poskytovať všetky služby k takej doméne, ku ktorej Zákazník nezrušil využívanie služieb vyššie uvedeným spôsobom. Poskytovateľ má právo pozastaviť Zákazníkovi poskytovanie aj takých služieb, ktoré sa priamo netýkajú predmetnej domény.

4.3.3 Poskytovateľ má právo v prípade neuhradenia poplatku za predĺženie registrácie domény v lehote do 14 dní po dátume expirácie domény zrušiť poskytovanie webhostingových služieb, ktoré boli k tejto doméne zriadené, bez nároku Zákazníka na vrátenie alikvótnej čiastky za predplatené webhostingové služby.

4.4 Zákazník má právo zrušiť objednávku registrácie domény iba skôr, ako je doména zaregistrovaná. Po zaregistrovaní domény nie je možné zrušiť objednávku, ani vrátiť poplatok za registráciu domény.

4.5 Za porušenie vlastníckych práv Zákazníkom k ochranným známkam a porušenie zákona používaním názvu domény alebo mena adresára Zákazníka, ktoré sú obchodnými menami a ochrannými známkami držiteľov, nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.

4.5.1 Poskytovateľ má právo odmietnuť registráciu doménového mena, ak existuje podozrenie, že by Zákazník užívaním takejto domény mohol spôsobiť Poskytovateľovi finančnú ujmu. Poskytovateľ má tiež právo odmietnuť registráciu doménového men s cieľom vyhnúť sa súdnemu sporu s treťou osobou.

4.5.2 Zákazník má v zmysle zákona právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb do 7 dní od jej uzatvorenia písomnou formou na adresu Poskytovateľa, uvedenú v bode 1. týchto VOP. Zákazník má tiež právo na uvedenej adrese uplatniť svoju reklamáciu.

4.6 Poskytovateľ umožní Zákazníkovi zriadenie a prevádzkovanie www-stránok, schránok elektronickej pošty, v rámci prenájmu strojového času. Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi strojový čas s nasledujúcimi technickými parametrami:

4.6.1 Programové prostriedky pre spracovanie umožnia spracovanie programov v jazyku HTML, PHP, PYTHON a prístup k elektronickej pošte pomocou protokolu POP3, SMTP a IMAP. Zákazníkovi bude poskytnutý server s operačným systémom LINUX. Zmena umiestnenia domény na iný server na pokyn Zákazníka môže byť spoplatnená podľa cenníka.

4.6.2 Objem spracovávaných dát je obmedzený na veľkosť prideleného diskového priestoru podľa prevádzkovaného variantu.

4.6.3 Zákazník má právo na samostatnú aktualizáciu stránok prostredníctvom prenosového protokolu FTP.

4.7 Zákazník zodpovedá za technickú správnosť www-stránok a za správnosť výstupov na klientskom počítači.

4.8 Zákazník nesmie zriadiť www-stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Ak sa tak stane, Zákazník plne zodpovedá za svoje konanie a škody spôsobené Poskytovateľovi alebo tretím stranám.

4.9 Poskytovateľ má právo okamžite a bez predošlého upozornenia pozastaviť poskytovanie služby pre Zákazníka, ktorý sa pokúsi prevádzkovať:

- stránku obsahujúcu pornografický materiál (text, obrázky, video),
- warez-stránku alebo stránku ponúkajúcu nelegálne získaný softvér za účelom ďalšieho predaja či poskytovania tretím osobám, alebo stránku s podobným zameraním,
- stránku zameranú na rozširovanie nevyžiadaných e-mailov (spamu), verejný chat
- stránku extrémne preťažujúcu databázový alebo webový server,
- stránku obsahujúcu nadmerné množstvo hudobných a filmových súborov (mp3, mpeg, avi, atď.),
- stránku, u ktorej je podozrenie na jej rozpor so zákonom,
- stránku, ktorá môže podľa názoru Poskytovateľa spôsobiť škodu Poskytovateľovi alebo tretím stranám.

V takomto prípade poskytovateľ nie je povinný vrátiť predplatné.

4.10 Poskytovateľ je povinný vynaložiť všetko úsilie, aby zaistil nepretržitú prevádzku stránok Zákazníka, s výnimkou, keď je nedostupnosť:

- kratšia ako 10 minút, spôsobená nevyhnutnými technologickými postupmi (reštart služby, stroja a pod.),
- spôsobená výpadkom spojenia medzi zákazníkom a servermi Poskytovateľa,
- spôsobená výpadkom elektrickej energie nad rámec zaistenia záložným zdrojom napájania,
- spôsobená prírodnou katastrofou, živelnou pohromou alebo extrémnym počasím,
- spôsobená technickými nedostatkami systému SK-NIC.

4.11 Zákazník nesmie zneužívať službu na obťažovanie tretích strán najmä opakovaným rozosielaním nevyžiadaných dát a e-mailov (spamu).

4.12 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne obmeniť funkcie služby.

5. STANOVENIE CENY A JEJ PLATENIE

5.1 Zákazník sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi úplatu za poskytnuté služby (ďalej len "poplatky") a to v rozsahu a vo výške stanovenej v cenníku, ktorý musí byť verejne dostupný na www stránkach služby. V cene je pripočítaná daň z pridanej hodnoty podľa platných daňových predpisov Slovenskej republiky.

5.2 Poplatky za webhosting sú splatné mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne dopredu, ak nie je dohodnuté inak, pričom sa uplatňuje viazanosť služby na celé predplatené obdobie. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu zo strany Zákazníka má Zákazník nárok na vrátenie alikvótnej čiastky za služby, ktoré si predplatil a nevyčerpal, zníženej o pokutu za nedodržanie viazanosti služby. Pokuta za nedodržanie viazanosti je stanovená na 30 Eur s DPH. Ak je zmluvná pokuta vyššia ako alikvótna čiastka na vrátenie, Poskytovateľ sa zaväzuje, že rozdiel medzi vyškou zmluvnej pokuty a alikvótnou čiastkou za nevyčerpané služby nebude Zákaznkíkovi účtovať. Poskytovateľ poplatky za služby účtuje zálohovými faktúrami. Do 15 dní po uhradení zálohovej faktúry Zákazníkom vystaví Poskytovateľ daňový doklad. Zálohová faktúra môže byť odoslaná Zákazníkovi elektronickou formou (e-mailom). Za funkčnosť e-mailovej adresy Zákazníka zodpovedá Zákazník. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať.

5.2.1 Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi poplatok za webhostingovú službu, resp. jeho alikvótnu časť, ak nemôže zabezpečiť službu v dĺžke, kvalite a parametroch daných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V takomto prípade je Poskytovateľ oprávnený znížiť vrátený poplatok o náklady na zriadenie a konfiguráciu webhostingovej služby vo výške 10 Eur s DPH. V ostatných prípadoch poplatok za webhostingovú službu nie je povinný Zákazníkovi vrátiť.

5.2.2 Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi registračný poplatok za doménu,ak nemôže zabezpečiť zaregistrovanie domény z dôvodu, že pred uskutočnením úhrady registračného poplatku bola doména zaregistrovaná iným držiteľom. V ostatných prípadoch nie je Poskytovateľ povinný registračný poplatok vrátiť.

5.2.3 Zákazník súhlasí so zasielaním daňových dokladov e-mailom na kontaktné mailové adresy, ktoré si sám určí v administračnom rozhraní.

5.3 Na účel bezhotovostného platobného styku je zriadený bankový účet vedený vo VÚB, číslo 1705749155/0200.

5.4 Úhrada môže byť vykonaná:

- prevodným príkazom na účet uvedený v bode 5.3 týchto VOP,
- poštovým peňažným poukazom na adresu Poskytovateľa.

5.5 Zákazník je pri úhrade povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je vyznačený na faktúre a len podľa neho možno platbu správne zaevidovať. Zákazník je zároveň povinný uhradiť presnú sumu podľa faktúry a nezaokrúhľovať ju svojvoľne nadol ani nahor.

5.6 Ak zákazník hradí faktúru zo zahraničia, je povinný zabezpečiť, aby bola suma pripísaná v prospech účtu Poskytovateľa v plnej fakturovanej výške, t. j. všetky bankové poplatky na strane platiteľa i príjemcu platby znáša Zákazník.

5.7 Poskytovateľ je oprávnený písomne alebo e-mailom upozorniť Zákazníka na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, v prípade ak neuhradil cenu služieb vyúčtovanú faktúrou v lehote jej splatnosti, a určí dodatočnú lehotu na zaplatenie pohľadávky. Poplatok za písomné upozornenie, ako aj všetky náklady vynaložené na vymáhanie pohľadávky znáša Zákazník, ak je dôvod neuhradenia na strane Zákazníka.

5.8 Ak Zákazník neuhradí faktúru v lehote splatnosti, má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Ak je Zákazník v omeškaní s platením viac ako 7 dní odo dňa splatnosti faktúry, Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytovanie služieb, alebo ich pozastaviť až do úplného uhradenia faktúry a poplatkov z omeškania s právom účtovať poplatok za opätovnú aktiváciu, ak je tento uvedený v cenníku Poskytovateľa.

5.9 Poskytovateľ je oprávnený deaktivovať poskytovanie služieb pre Zákazníka, ak tento Zákazník je dlžný za inú službu, resp. tovar, ktoré mu boli Poskytovateľom poskytnuté, t. j. ak je predmetná faktúra neuhradená viac ako 7 dní po lehote splatnosti.